Käyttäytymisen arviointi

Peruskoulun tehtävänä on kasvattaa oppilaita niin, että he omalla käyttäytymisellään tukevat sen sosiaalisen yhteisön toimintaa, johon he kuuluvat.

Vastuuntunnon pitäisi koulussa ilmetä mm. koulunkäynnin säännöllisyytenä, työskentelyn siisteytenä ja turvallisuusnäkökohtien huomioon ottamisena


Pyritään siihen, että oppilaat

 • käyttäytyvät asiallisesti

 • ovat rehellisiä

 • ottavat huomioon toisen ihmisen, eli kunnioittavat ihmisen perusoikeuksia,ovat ystävällisiä, huomaavaisia, auttavaisia, yhteistyöhaluisia ja yhteisvastuullisia

 • ylläpitävät työrauhaa, huolehtivat työturvallisuudesta ja ovat oikeudenmukaisia

 • suhtautuvat vastuuntuntoisesti elinympäristöönsä

 • arvostavat sekä omaa että toisen työtä

 • suorittavat tehtävänsä tunnollisesti

Käyttäytymisen arvosanojen kuvailu


Erinomainen 10

 • myönteinen asenne

 • noudattaa yhteisiä sääntöjä säännöllisesti

 • kielenkäyttö ja käytöstavat moitteettomat

 • ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön sekä vaikuttaa positiivisella esimerkillä muihin oppilaisiin ja oppimistilanteisiin

 • toimii rakentavasti oman ryhmänsä ja kouluyhteisön parhaaksi erilaisissa tilanteissa, osoittaa vahvoja sosiaalisia taitoja

 • osoittaa oma-aloitteisuutta yhteisten asioiden hoitamisessa


Kiitettävä 9

 • myönteinen asenne

 • kielenkäyttö ja käytöstavat moitteettomat

 • ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön koulutyössä

 • toimii vastuullisesti kouluyhteisössä sovittujen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti

 • käyttäytyy ystävällisesti ja avuliaasti, pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan hyvän työskentelyilmapiirin muodostumiseen


Hyvä 8

 • suhtautuminen koulunkäyntiin ja kouluyhteisöön myönteinen

 • huomautuksin ojennettavissa

 • kielenkäytössä huomauttamista

 • käyttäytyy asiallisesti tilanteeseen sopivalla tavalla

 • noudattaa useimmiten koulun sääntöjä

 • käyttäytyy yleensä hyvien käytöstapojen mukaisesti

 • pystyy yleensä ratkaisemaan ristiriitatilanteita oma-aloitteisesti

 • ei järjestyssääntörikkomuksia tai käytösrangaistuksia

 • osaa toimia ryhmässä


Tyydyttävä 7

 • suhtautuminen koulunkäyntiin ja kouluyhteisöön välinpitämätöntä

 • kielenkäytössä tai muussa käyttäytymisessä usein huomauttamista, rangaistuksia

 • suhtautuu yhteiseen omaisuuteen välinpitämättömästi

 • käyttäytyy useimmiten tilanteeseen sopivalla tavalla

 • tuntee koulun säännöt

 • kykenee ohjatusti ratkaisemaan ristiriitatilanteita

 • osaa tuetusti toimia ryhmässä


Kohtalainen 6

 • suhtautuminen koulunkäyntiin ja sääntöihin kielteistä, useita rangaistuksia

 • suhtautuu usein välinpitämättömästi kanssaihmisiin, koulutyöhön ja kouluympäristön viihtyvyyteen

 • rikkoo toistuvasti koulun sääntöjä

 • aiheuttaa asenteillaan ja teoillaan kielteistä ilmapiiriä

 • tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja neuvontaa käyttäytymisessä


Välttävä 5

 • koulun järjestyssääntöjen tietoinen ja toistuva rikkominen

 • suuri välinpitämättömyys kouluyhteisöstä

 • kurinpitokeinona käytetty kirjallista varoitusta (mutta käytösarvosanan voi saada muutenkin)

 • erittäin välinpitämätön käytös suhteessa kanssaihmisiin, koulutyöhön ja kouluympäristöön

 • tarvitsee erityisiä toimenpiteitä opiskelun turvaamiseksi


Hylätty 4

 • sopeutumaton kouluyhteisöön

 • ei ole kurinpitokeinoin ojennettavissa

 • käyttäytyminen normaaliin kouluyhteisöön täysin sopimatonta

 • oppilas erotettu määräajaksi koulusta